Regulamin zawodów

Drukuj

Regulamin zawodów

MORDOWNIK REGULAMIN 2018

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin dotyczy ekstremalnej imprezy na orientację „Mordownik”

 2. Organizatorzy:

  1. Jan Lenczowski - kierownik sportowy, budowniczy tras,

  2. Maciej Chwała - kierownik działu promocji, sędzia główny.

 3. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą też wolontariusze - osoby w okresie studiów związane z kołem PTTK nr 7 przy UE w Krakowie.

 4. Cel imprezy:

  1. Sprawdzenie własnej odporności fizycznej i psychicznej

  2. Sprawdzenie orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania

  3. Sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania

  4. Sprawdzenie granic własnych możliwości

  5. Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu

  6. Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach

  7. Ukazanie uczestnikom piękna Beskidów.

§ 2 Termin i miejsce

 1. Termin – Mordownik odbędzie się w terminie 7-9 września 2018 roku

 2. Miejsce wyznaczenia tras – rejon Uścia Gorlickiego.

 3. Baza – Gimnazjum w Uściu Gorlickim. Uście Gorlickie 267
  38-315 Uście Gorlickie.

§ 3 Forma i Kategorie

 1. Trasa Piesza 50 km (TP 50)

  1. Mistrzostwa Polski w Maratonach na Orientację (50km)

  2. Limit czasowy 14 godzin (może ulec zmianie)

  3. Start wspólny masowy

  4. Dowolność zaliczania Punktów Kontrolnych („PK”)

  5. Klasyfikacja indywidualna w kategorii kobiet i mężczyzn.

  6. Obowiązkowe wyposażenie: długopis, latarka, apteczka (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC).

  7. Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

 2. Trasa Rowerowa 130 km (TR 130)

  1. Zaliczana do Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację (100km).

  2. Dowolność zaliczania Punktów Kontrolnych („PK”)

  3. Limit czasowy 13 godzin (może ulec zmianie)

  4. Start wspólny masowy

  5. Klasyfikacja indywidualna w kategorii kobiet i mężczyzn.

  6. Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

  7. Start na własnym sprzęcie

  8. Obowiązkowa apteczka (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC), długopis, oświetlenie.

  9. Warunkiem organizacji trasy rowerowej jest zgłoszenie się co najmniej 20 uczestników i uczestniczek do dnia 1 września.

 3. Trasa piesza 25 km (TP 25)

  1. limit czasowy 10h

  2. start wspólny masowy

  3. klasyfikacja indywidualna w kategorii kobiet i mężczyzn

  4. Nieletni od 10 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

 4. Trasa rowerowa 50 km (TR50)

  1. Start wspólny masowy

  2. Dowolność zaliczania Punktów Kontrolnych („PK”)

  3. Limit czasowy 12 godzin (może ulec zmianie)

  4. Klasyfikacja indywidualna w kategorii kobiet i mężczyzn.

  5. Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

   6. Warunkiem organizacji trasy rowerowej 50 km. jest zgłoszenie się co najmniej 10 uczestników i uczestniczek do dnia 1 września.

  6. Start na własnym sprzęcie

 5. We wszystkich trasach:

  1. Klasyfikacje indywidualne KATEGORIE

   1. TP50 “K” i “M” oraz weteranów "KW" i "MW" (od 50 lat)

   2. TR130 “K” i “M” oraz weteranów "KW" i "MW" (od 50 lat)

   3. TP25 "K" i "M"

   4. TR 50 "K" i "M"

  2. Klasyfikacje zespołów i zespołów mix (co najmniej 1 kobieta w zespole), do klasyfikacji drużynowej liczone są zespoły co najmniej 2-osobowe. Liczy się ilość PK i czas drugiego zawodnika zespołu.

  3. W formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać rodzaj trasy (TR130, TP50, TP25, TR50)

§ 4 Zasady współzawodnictwa

 1. Warunki liczenia punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.

  1. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo poruszać się pieszo (TP 50 i TP25), jechać na rowerze (TR 130, TR 50) i odpoczywać wedle własnej woli. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

  2. Na trasie TP 50 znajduje się około 20 Punktów Kontrolnych („PK”), podobnie będzie na TR 130.

  3. Na trasach krótszych (TP 25 i TR 50) ilość PK będzie mniejsza.

  4. Uczestnicy mają dowolność zaliczania poszczególnych PK.

  5. PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie literka M napisana jaskrawą farbą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.

  6. Uczestnik dowolnie wybiera trasę i zaliczanie punktów PK.

  7. Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć minimum połowę wszystkich PK na trasie.

  8. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest) - pomarańczowa literka M. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

  9. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

  10. Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów.

  11. O miejscu zawodnika/zawodniczki w klasyfikacji końcowej w pierwszym rzędzie będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności czas ukończenia zawodów.

  12. Do klasyfikacji drużynowej liczone są zespoły co najmniej 2-osobowe. Liczy się ilość PK i czas drugiego zawodnika zespołu.

 2. Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczonych przez organizatora,

 3. Zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy,

 4. Złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją

 5. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 24 godzin po Rajdzie (liczy się data otrzymania protestu  przez Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godzin, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

§ 5 Program Imprezy

 1. Piątek 7 września 2018 roku:

 • 18:00 - 22:00 - przyjmowanie uczestników

 1. Sobota 8 września 2018 roku:

 • 5:00 - 8:30 - przyjmowanie uczestników

 • 6:30 - odprawa techniczna trasy TP 50km

 • 7:00 – START trasy 50km

 • 7:30 – odprawa techniczna trasy TR 130 km

 • 8:00 – START trasy 130km

 • 8:30 – odprawa techniczna trasy TP 25 km

 • 9:00 – START trasy 25 km

 • 9:30 - odprawa techniczna trasy TR 50 km

 • 10:00 – start trasy TR 50 km

 • 13:00 -22:00 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy

 • ok. 16:00 wręczenie pucharów zwycięzcom

 • 15:00 - 23:00 - ciepły posiłek regeneracyjny dla uczestników

3. Niedziela 9 września 2018 roku:

 • 8:00 - ogłoszenie wyników,

 • 9:00 - zakończenie Imprezy i opuszczenie bazy

§ 6 zgłoszenia i wpisowe

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej.

 2. Wpisowe wynosi 85 PLN (110 zł po 26 sierpnia)

 3. Dla osób do 18 roku życia oraz osób po 60 wpisowe wynosi 60 PLN (85 zł po 26 sierpnia)

 4. Dla osób z gminy Uście Gorlickie wpisowe wynosi 60 PLN (85 zł po 26 sierpnia)

 5. Od 26 sierpnia wysokość wpisowego rośnie. Liczy się data dotarcia przelewu.

 6. Rezygnacja – uczestnik rezygnujący z udziału w Mordowniku otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 10 PLN, jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na adres mailowy organizatora do 27 sierpnia 2018 roku do godz. 24:00.

 7. Dane do przelewu:

  1. Nr konta: 37 1050 1559 1000 0091 3188 6203 (ING BANK ŚLĄSKI)

  2. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Growth Research Unit, ul. Złocistych Łanów 8, Jeziórko, Gmina Prażmów, 05-540 Zalesie Górne.

  3. Dopisek: „Mordownik” , kategoria, oraz imię i nazwisko osoby lub osób za którą wnoszona jest opłata.

§ 7 świadczenia

 1. komplet map dla każdego uczestnika

 2. 2 noclegi (warunki turystyczne – niezbędne: karimata i śpiwór)

 3. Szatnie, toalety, prysznice w Bazie Rajdu,

 4. numer startowy,

 5. ciepły posiłek po powrocie z trasy do bazy w sobotę

 6. napoje i przekąski na trasie (1 punkt żywieniowy dla każdej z tras)

 7. ubezpieczenie NNW (ze względów organizacyjnych ubezpieczeniem NNW objęte zostaną osoby które opłacą wpisowe do 4 września 2018 roku)

§ 8 nagrody

 1. pamiątkowy medal dla każdego uczestnika

 2. statuetka MORDOWNIK dla zwycięzców każdej z kategorii,

 3. pamiątkowa koszulka dla wszystkich startujących (warunkiem otrzymania jest dokonanie wpłaty wpisowego do końca sierpnia),

 4. pamiątkowy medal "IMMORTAL" dla osób, które znajdą wszystkie punkty na TP50 lub TR130 i wrócą na metę w limicie czasowym.

§ 9 obowiązki uczestników

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, w szczególności przepisów ruchu drogowego i ppoż. i innych praw obowiązujących na terenie imprezy.

 3. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

 4. Udział w Mordowniku jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.

 5. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 23:00 w sobotę 9 września  – w jeden z poniżej podanych sposobów:

  1. na mecie,

  2. w bazie Rajdu,

  3. telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu 604-622-435

 

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Growth Research Unit” z siedzibą w Jeziórku, ul. Złocistych Łanów 8, numer KRS 0000349260.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji VII Rajdu na Orientację “Mordownik” - w tym publikacja imienia i nazwiska na liście startowej, na liście wyników oraz przesyłanie komunikatów dotyczących organizacji zawodów.

 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie).

 4. Odbiorcami danych są instytucje bezpośrednio związane z realizacją imprezy: biuro księgowe Stowarzyszenia i ubezpieczyciel imprezy.

  5. Dane będą przetwarzane zgodnie z celem wymienionym w pkt 2. w okresie 3 lat.

  6. W Stowarzyszeniu nie został powołany Inspektor Danych Osobowych. W przypadku pytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  7. Uczestnik VII Rajdu na Orientację “Mordownik” ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgód na  wykorzystanie wizerunku oraz na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach “Mordownika”. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  8. Uczestnik VII Rajdu na Orientację “Mordownik” ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Organizator publikuje listę startową i wyniki z nazwiskami zawodników.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2019 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top